Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Centrum voor Burn-out (olv Virginie Lauwers) preventie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). In deze privacyverklaring wordt omschreven welke persoonlijke gegevens wij van u kunnen verzamelen, waarom wij deze gegevens willen verzamelen, hoe wij deze willen gebruiken en hoe wij hiermee willen omgaan. Wij gaan met de grootste zorg om met de toevertrouwde persoonsgegevens en behandelen deze strikt vertrouwelijk.

Dit brengt mee dat wij in ieder geval

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren

 Als Centrum voor Burn-out preventie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Virginie Lauwers
Walsbetsestraat 223
3401 Walsbets
0478/09.11.06

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer (bv. het Rijksregisternummer), locatiegegevens, een online identificator (bv. een IP-adres) of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Welke persoonsgegevens houdt het Centrum voor Burn-out preventie bij?

Vanuit website
Als je louter de website ‘bezoekt’ houden we geen gegevens bij. Als er gebruik wordt gemaakt van de aanmeldformulieren en afsprakenmodule, worden de gevraagde gegevens (naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft) per email doorgezonden naar Virginie Lauwers. We verzamelen geen bijkomende gegevens zonder uw medeweten.

Het Centrum voor Burn-out preventie verstuurt via e-mail nieuwsbrieven naar de mensen die het formulier hebben ingevuld en expliciet hebben toegestemd om een nieuwsbrief te ontvangen. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door het Centrum voor Burn-out preventie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan het aanbod van het Centrum voor Burn-out preventie;
 • Het versturen van informatie en uitnodigingen betreffende de werking van het Centrum voor Burn-out preventie

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Enkel de noodzakelijke personen hebben toegang tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd wordt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 • Wij zijn gehouden tot geheimhouding van je gegevens;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Op deze manier nemen we passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Informatie wordt niet zonder toestemming met derden gedeeld.

Inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je verzoek tot inzage, correctie of verwijderen kan je richten tot Virginie Lauwers voor volgende zaken:

 • Met betrekking tot mailingbestanden;
 • Met betrekking tot persoonsgegevens verkregen via het contactformulier op de website;
 • Voor correctie van administratieve gegevens die wijzigen gedurende het begeleidings-/behandelingstraject;
 • Met betrekking tot inzage in of verwijdering van je persoonsgegevens

Bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij termijnen die wettelijk bepaald zijn. Gezien de cliëntendossiers vallen onder medische gegevens, is de bewaartermijn hiervan 30 jaar. De bewaartermijn is 7 jaar voor facturatiegegevens uit cliëntenbestanden

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken, zo zetten we in op volgende maatregelen:- Toegang tot digitale persoonsgegevens is gelimiteerd en afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.

 • Toegang tot schriftelijke persoonsgegevens worden in een afgesloten ruimte bewaard;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen zodat alle informatie afgeschermd is 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of de psychologencommissie: www.compsy.be

Wijziging in deze privacyverklaring

Centrum voor Burn-out preventie (olv Virginie Lauwers) kan ten alle tijden het privacy beleid veranderen, dit naar aanleiding van verandering in haar diensten of geldende regelgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op deze website en gelden dan vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Het is daarom ten zeerste aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatste wijziging gebeurde op 30 augustus 2020.